הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים למועצה מקומית הר אדר