רישום לגני ילדים לשנה"ל תש"פ


רישום לגני הילדים לשנה"ל תש"פ

הרישום לגני הילדים באמצעות האינטרנט – מהיר וקל
 

הרישום לגני הילדים ולצהרונים ייעשה באמצעות אתר האינטרנט בלבד ויהיה פתוח לשירותכם בעבור כל הגילאים במועדי הרישום בלבד, 7/1/19-21/1/19.

קישור לרישום לגני הילדים ולמעונות היום: https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=201

קישור לרישום לכיתה א'http://www.haradar.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2173759

מי הם הילדים זכאי הרישום?

למעונות היום – ילדים שנולדו בין התאריכים 1/1/17 ועד 1/5/18 (החלוקה המדויקת לשתי קבוצות תיקבע רק בסוף שנה"ל הנוכחית בהתאם לכמות הנרשמים ותאריכי הלידה שלהם).

חשוב לציין כי אין אפשרות לרשום ילדים שנולדו אחרי 1/5/18, גם לא במהלך שנת הלימודים.

מקרים חריגים (ילדים שנולדו בשבועיים הראשונים של חודש יוני 2018) יוכלו להגיש בקשה לרישום חריג וייבדקו בהתאם לשיקולי דעת הקשורים לנתוני הרישום.

לגני הילדים

גני חובה - ילדים שנולדו בין התאריכים 1.1.14-31.12.14

גני טרום חובה - ילדים שנולדו בין התאריכים 1.1.15-31.12.15

גני טרום טרום חובה - ילדים שנולדו בין התאריכים 1.1.16-31.12.16

שימו לב!

כל ילד/ה חייב ברישום לשנה"ל תש"פ,  גם אם הוא לומד בשנת הלימודים הנוכחית בגן ביישוב.

תהליך הרישום באינטרנט
לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם להיכנס לאתר הרישום.  הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים, הקפידו למלא את כל הפרטים כולל כתובות מייל. בגמר תהליך הרישום יש לוודא כי אתם רואים את ההודעה: "פרטי הרישום נקלטו בהצלחה".

 אם הכתובת הרשומה בתעודת הזהות שלכם אינה בהר אדר, לא תצליחו להירשם באתר.

במקרה זה, כדי לבצע רישום עליכם להגיע אל מחלקת החינוך במועצה עם המסמכים הבאים:

 • חוזה שכירות או קנייה  על שמכם בהר אדר
 • טופס גריעה של הילד/ה  ממחלקת החינוך בעיר בה התגוררתם בעבר (בו מצוין אם למד בחינוך רגיל או מיוחד)
 • שתי תעודות זהות מקוריות של שני ההורים

 שימו לב! במידה ואין כרטסת על שמכם במחלקת הגבייה במועצה, יש להסדיר זאת לפני מועד ביצוע הרישום.

(בשלב ראשון תצטרכו לפתוח כרטסת תושב אצל ענבל אחראית הגבייה ורק אח"כ ניתן יהיה לבצע רישום אצל אתי עוזרת מנהלת מחלקת חינוך במועצה).


השיבוץ בגני הילדים

מנהלת מחלקת החינוך עושה כל מאמץ אפשרי לשבץ את בנכם/בתכם בהתאם לעדיפות שבחרתם. יחד עם זאת, לוקחת בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים.
לא נוכל להתחייב לשבץ את ילדכם בגן המבוקש.

השיבוץ לשנה"ל תשע"ט יימסר לכם עד למועד סיום שנת הלימודים.

ערעור על השיבוץ ניתן יהיה להגיש עד שבועיים לאחר מכן.

הקריטריונים לשיבוץ:

 1. ביצוע רישום בתקופת הרישום הרשמית 7-21/1/19.
 2. עדיפות בשיבוץ תינתן לילדים הנשארים שנה נוספת בגן חובה (יישארו באותו גן) .
 3. גן המשך – למבקשים להמשיך באותו גן בכפוף לתאריכי הלידה.
 4. גיל הילדים – בהתאם לתאריך הלידה
 5. איזון מגדרי – יצירת איזון של הגן: בנים, בנות (במידת האפשר).
 6. איזון בגנים דו-גילאיים – יצירת איזון בין השנתונים.
 7. ביקוש לצהרון
 8. שיקולים חינוכיים – פסיכולוגיים וחברתיים.

לידיעתכם,

גני הילדים אינם ערוכים לטיפול בילדים שאינם גמולים מחיתולים. לפיכך, על ההורים לגמול את ילדיהם עד תחילת שנת הלימודים. לנוחותכם, לחצו כאן לעלון גמילה מחיתולים. 

צרכים מיוחדים 

הורים לילדים הסובלים מבעיות בריאות חריגות המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים (סייעת רפואית, סייעת אישית, התאמות ללקויי שמיעה, הנגשת הגן וכו') צריכים להודיע על כך לא יאוחר מתאריך 1.3.19, בצירוף מסמכים רפואיים מתאימים, לנאוה טל - מנהלת החינוך באמצעות כתובת המייל navatal@har-adar.muni.il

חשוב להדגיש במיוחד את הילדים הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים לסוגי מזונות/ צליאק/ מחלות נדירות – אנא, העבירו את המידע בזמן, בצורה מדויקת ובליווי מסמכים רפואיים עדכניים (מחצי השנה האחרונה).

 

ימים ראשונים בגן 

הכניסה לגן מלווה בהתרגשות ובחששות. על מנת להקל על ילדיכם את המעבר, יש צורך בתמיכתכם ובתמיכת הצוות החינוכי
חשוב שתהליך ההסתגלות לגן יהיה הדרגתי.

מסר חיובי ומרגיע יסייע לילד ויקל עליו את השתלבותו ואת קבלת הכללים של המסגרת החדשה.

כניסת הילדים החדשים לגני קדם חובה תעשה בצורה הדרגתית.

להלן שעות הלימודים בשבוע הראשון
ביום הראשון ללימודים - 07:30-10:00 
ביום השני ללימודים - 07:30-11:00 
ביום השלישי הלימודים יתקיימו כסדרם.

 • בגנים בהם לומדים ילדי גן חובה, הלימודים יתקיימו כסדרם למן היום הראשון
 • על אף האמור לעיל, ילדים שזו להם שנת הלימודים השנייה בגן, ישהו בגן עד סוף יום הלימודים החל מן היום הראשון
    

ביטול הרישום /השיבוץ

מתבצע באמצעות הודעה כתובה והעברתה במייל לנאוה טל navatal@har-adar.muni.il.

שימו לב: לאחר הודעת הביטול לא יישמר המקום בגן בו שובץ ילדכם

 

דחיית הכניסה לכיתה א' והישארות שנה נוספת בגן:

ילידי אוקטובר-דצמבר 2013 (ילדי רשות)

ילדים שנולדו בין התאריכים ט"ו בתשרי תשע"ד (1.10.2013) לבין י"ח בטבת תשע"ד (31.12.2013) וקיימת לגביהם שאלה בנוגע להישארות שנה נוספת בגן (מצד ההורים ו/או מצד הגננת), יש לבצע עבורם רישום כפול הן בגן והן בביה"ס עד לקבלת החלטה סופית בנושא.

בכל מקרה, מומלץ להורים שילדיהם נולדו בתאריכים אלה לפנות לגננת להתייעצות.

ילידי ינואר-ספטמבר 2013

ילידי תאריכים אלו חייבים להירשם לכתה א' ולא לגן הילדים.

לנוחותכם, לחצו כאן לשאלות ותשובות נפוצות - ייתכן שתמצאו שם את התשובה לשאלתכם!

 

בכל שאלה בנוגע לרישום, ניתן לפנות לאתי – עוזרת מנהלת מחלקת חינוך טל' – 050-6426418