נוהל כניסת עובדים פלשתינאים ליישוב


תושבים יקרים,

בחודשיים האחרונים מאז הפיגוע הקשה בו קיפחו את חייהם אור אריש,  יוסף עותמאן וסולומון גברייה זכרם לברכה,  אשר מנעו בגופם את כניסת המפגע ליישוב,

שודרג וחוזק שער "בידו" באמצעי בידוק והגנה מתקדמים.

צוות מקצועי שמיניתי מוועדת הביטחון בראשות תא"ל (מיל') אודי שלוי השלים את עבודתו לבחינת התנהלות העובדים הפלשתינאים ביישוב. המלצותיו נסקרו

בישיבת מליאת המועצה האחרונה על ידי יו"ר ועדת הביטחון מר שי רטר.

בהזדמנות זו ברצוני להודות לכל המתנדבים ואנשי הביטחון שסייעו בהכנת הנוהל המעודכן והמקיף המוגש לתושבים.

נשקלו ונבחנו בכובד ראש חלופות שונות להתנהלות עובדים פלשתינאים ביישוב, בהתאם לצו אלוף והנחיות מג"ב, במטרה לחזק את הביטחון האישי בה ראדר.

עם השלמת ההיערכות ייפתח השער ביום א'  26/11/2017.

מצ"ב נוהל מעודכן להעסקת עובדים פלשתינאים שיועלה לאתר האינטרנט של המועצה ולאפליקציה היישובית.

כחלק מההמלצות והפעולות המידיות, תוגברה השמירה בשער וביישוב והושם דגש על נקודות חיכוך אפשריות בין עובדים לתושבים.

נושאים עתידיים לטיפול ישולבו בתכניות העבודה של המועצה,  תוך תיאום עם גורמי הצבא והמשטרה.

הנוהל בחלקו מורכב ליישום,  אך יגביר את רמת הביטחון היישובי והאישי.

על המעסיקים להקפיד על קיום הנהלים למען בטחון כולנו.

אני מאחל המשך החלמה מהירהו קלה לעמית הרבש"צ.

בתקווה לימים שקטים ורגועים,

שלכם

חן פיליפוביץ

ראש המועצה

 

  

נוהל  כניסה והתנהלות של עובדים פלשתינאים בהר אדר

החל מיום א' 26.11.2017 תחודש כניסת עובדים פלשתינאים ליישוב משער "בידו".

 

הוצאת היתרים

תושבים המעוניינים להעסיק עובדים פלשתינאים יגישו בקשה עדכנית במזכירות המועצה אצל הגב' ענבל אוחנה צדוק, בשעות קבלת קהל , ימים א'-ה' בין השעות 08:00- 16:00 . מצ"ב דוגמת טופס למילוי.

 

אישורי העבודה שנופקו בעבר אינם תקפים.

 

המסמכים אותם יש לצרף לבקשה לצורך קבלת היתרים עבור עובדים:

1. פרטי העובד:שם מלא, ת.ז. וכתובת

2.  צילום ת.ז.  של העובד הפלשתינאי

3. צילום ת.ז. של המעסיק/תושב

4. רשימת המעסיקים הנוספים של העובדים:  מס' טלפון נייד, כתובת ומספר ת.ז. 

5. צילום היתר בניה (למעסיקים בתחום הבנייה)

 

דגשים כלליים

 • הקבלן/תושב הינו האחראי הבלעדי כלפי מחלקת הביטחון למילוי כל הנחיות הביטחון באתר העבודה/בביתו
 • כלל העובדים הפלשתינאים יעברו בדיקה ביטחונית, לרבות גלאי מתכות, בדיקת תעודות זיהוי ואישורי עבודה
 • עם סיום הבדיקה, יעברו העובדים לשטח המתנה לפני השער הצהוב עד לאיסוף ע"י המעסיק
 • בזמן המעבר לעבודה ביישוב, יפקיד כל עובד את הכרטיס המגנטי שלו בידי המאבטח ויקבלו ביציאה, בתום יום העבודה
 • בעת יציאת העובדים תתבצע התאמה ובקרה בין העובד לכרטיס המגנטי ולמס' העובדים שנכנסו ליישוב, באמצעות המערכת הממוחשבת
 • עובד יחיד ילווה  ע"י המעסיק הישראלי לאורך כל  יום העבודה
 • שמירה - בכל אתר בו יועסק יותר מעובד אחד תידרש שמירה צמודה על ידי אדם חמוש שאושר על ידי מחלקת הביטחון - נושא נשק ברישיון בר תוקף, אשר יקבל תדריך מרבש"צ היישוב

תפקיד השומר – ליווי הפועלים בכניסתם וביציאתם, השגחה רציפה על התנהלותם, דיווח על כל אירוע חריג למוקד

 

 •  מעבר עובדים בין אתרים/בתים שונים ייעשה בלווי המעסיק ורק לאחר תיאום וקבלת אישור  מרבש"צ היישוב 
 • חל איסור על מעבר רגלי של עובדים פלשתינאים ברחבי היישוב 
 • לא תותר כניסת עובדים פלשתינאים מהשער הראשי (כולל בעלי היתרים לישראל) ללא אישור מראש של הקב"ט/ רבש"צ היישוב 
 • חל איסור על העובדים הפלשתינאים  לצאת מהר אדר לשאר שטחי ישראל          
 • לא תותר כניסת טרקטורים פלשתינאים  ליישוב ללא אישור מראש של הקב"ט/ רבש"צ היישוב

 

 סדרי כניסת ויציאת העובדים:

 

תיעוד -  פועל המגיע לעבוד ביישוב חייב להחזיק כרטיס מגנטי בתוקף, ת.ז ואישור עבודה בתוקף מהמינהל האזרחי

 

כניסה -  תתאפשר בימים א'-ו'  בשעות  07:00-07:30.

 

 • על המעסיק/שומר  להגיע במקביל להגעת הפועלים ולהתייצב בפני המאבטח / רבש"צ, להזדהות, להירשם, לעדכן את המאבטח על כתובת העבודה, לקבל אחריות על העובד/ים ולאסוף אותו/ם ברכבו
 • תותר הכנסת מזון לצריכה אישית בלבד
 • לא תותר הכנסת כלי עבודה מכל סוג שהוא

 

יציאה - בימים א'-ה' בשעות 14:00 ו-16:00

              בימי ו' וערבי חג  בשעות 11:15 ו -15:00

 

 • יש להגיע עם העובד  לשער (עד חצי שעה לפני מועד היציאה) ולוודא  שבמקום נמצא המאבטח. אין להשאיר את העובד בשער ללא ליווי
 • השומר ילווה את העובדים עד למעבר ב"קרוסלה"  ויציאתם מהיישוב
 • תותר הוצאתכבודה ומטלטלין ע"י העובדים רק בצירוף אישור בכתב מהמעסיק המפרט את תכולתה

  

אופן השמירה על הפועלים באתר עבודה/ בנייה:

        א.        השמירה תתבצע על ידי חמוש בנשק אישי בלבד וברישיון התואם את הנשק שבידיו 

         ב.         על כל שומר חמוש השומר על עובדים לקבל אישור ולעבור תדריך אצל רבש"צ היישוב 

          ג.         בסמכות הרבש"צ לא לאשר שומר 

         ד.         כדי להקל על זיהוי השומר הן בשגרה והן בשעת אירוע, על השומר ללבוש ווסט זוהר לזיהוי  ועליו כיתוב: אבטחה /ביטחון בצבע צהוב למשך כל זמן עבודתו 

        ה.        אתר הבנייה יהיה מגודר על פי הנחיות מחלקת ההנדסה לשמירת הבטיחות במקום 

          ו.         הגדרות אזור השמירה יינתנו על ידי רבש"צ הישוב בעת התדריך לשומר 

          ז.         באחריות השומר לוודא כי כלל העובדים יישארו בתוך מתחם העבודה ולא ייצאו ממנו ללא תיאום ואישור מקדים מהרבש"צ 

        ח.        חל איסור על השומר לעזוב את אתר הבנייה לכל צורך, ואין להסתמך על שומר מאתר בנייה  סמוך לגיבוי היעדרות מהאתר 

        ט.        לא תתבצע שמירה מתוך רכב, אלא במיקום שהוגדר בסיור עם הרבש"צ באופן המאפשר לשומר למלא את תפקידו 

          י.         הכנסת עובדים נוספת לאתר תבןצע על ידי שומר אחר שיוקצה למשימה זו או על ידי בעל/ת הבית או הקבלן, ולא על ידי השומר באתר 

       יא.       חל איסור להעביר עובדים בין אתרים שונים ללא תיאום ואישור על כך מהרבש"צ 

       יב.       איחוד שומרים לאתרי בנייה סמוכים מחייב אישור מקדים של רבש"צ היישוב 

        יג.        השומר ישלוט לאורך כל היום בכמות העובדים באתר ותימצא בידיו רשימה עדכנית של העובדים הכוללת שם, ת.ז ומס' טלפון של העובדים 

       יד.       השומר יחזיק בטלפון אישי לצורך העברת דיווחים למוקד 

       טו.       אתר בנייה שלא יעמוד בהגדרות מחלקת הביטחון, ייסגר 

       טז.      שומר שלא יעמוד בהגדרות מחלקת הביטחון, אישורו כשומר יבוטל והאתר ייסגר עד להגעת שומר שיאושר על ידי הרבש"צ

 

הגדרות בעלי תפקידים

רבש"צ: רכז ביטחון שוטף יישובי

שומר: מבאבטח בעל ת.ז. ישראלית בעבודת שמירה על עובדים פלשתינאים

מעסיק: תושב היישוב

עובד: עובד פלשתינאי

 

 

במקרה של שאלות והבהרות ניתן לפנות למח' הביטחון בטל': 02-5702106

קב"ט  המועצה יאיר פישר 054-3244050

רבש"צ – חיים בן כליפא טל' 054-3244055

 

 בברכה, 

 

יאיר פישר                                                                                          חן פיליפוביץ

קב"ט המועצה                                                                                   ראש המועצה