כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות למועצה מקומית הר אדר.
אתר זה נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על הר אדר ו/או על כל תאגיד מקומי ו/או על כל גוף אחר הקשור להר אדר חובה איזו שהיא כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.
מועצה מקומית הר אדר ו/או הועדה המקומית לתכנון ולבניה ו/או תאגידים עירוניים כלשהם ו/או גופים אחרים הקשורים להר אדר אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת הדין, ההסכם ,מסמכי המכרז, צו הארנונה וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי המועצה ו/או בתיקים המצויים במשרדי מועצה מקומית הר אדר ו/או אצל הגופים האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.