לכבוד גזברות המועצה, אבקש לקבל את שוברי חיוב הארנונה ותשלומים נוספים באמצעות הדואר האלקטרוני במקום באמצעות הדואר הרגיל.

 

 

 

 
 
 
 

- הנני מאשר ומתחייב כי לא תהיינה לי כל טענות ו/או דרישות כלפיכם בקשר עם מתכונת משלוח זו.

- מוסכם עליי כי דואר אלקטרוני שנשלח לכתובת המייל שצוינה להלן, ולא התקבלה אצלכם לגביו הודעה כי שיגורו נכשל, יחשב כנמסר לי ביום העסקים הראשון שלאחר שיגורו.

- ידוע לי כי הסכמתי זו ניתנת לביטול בכל עת, באמצעות הודעה בכתב מטעמי לגזברות המועצה. ידוע לי כי השינוי על פי הודעה זו ייכנס לתוקף תוך 45 יום מיום ההודעה.

- ידוע לי ואני מסכים כי קבלת שובר התשלום והקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני הינה במקום קבלת השובר והקבלה באמצעות הדואר, לכל דבר ועניין.

 

 

 
Browser not supported