תמונה לוגו מועצה
 

 

לכבוד
המועצה המקומית הר אדר
 
א.ג.ג.,
 

הנדון: הצהרה על העברת החזקה בנכס

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
1. הנני הבעלים / המחזיק של הנכס הידוע כמגרש מס' 

(להלן: "הנכס")
2. 

 

 

3. 

 

בתשלומי הארנונה, המים ואגרת הביוב בגין הנכס הנדון, החל ממועד העברת החזקה בנכס הנקוב לעיל.
 

 

 

Browser not supported

אישור המחזיק החדש

 

 

Browser not supported