לוגו מועצה מקומית הר אדר

 
 
 
 

 

 

 
 

הצהרה על נכס ריק

 אני החתום

מצהיר/ה ואומר/ת: 

 

 

 

היה סגור ללא שימוש וריק מכל חפץ.

אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

Browser not supported

הערות:

1. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את נכונות ההצהרה בכל האמצעים העומדים לרשותה.

2. יש לצרף חשבונות חשמל המתייחסים לתקופה המבוקשת.