תקנון- הסכם שימוש

 1. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות ומתייחסים לגברים ולנשים כאחת.
 2. השימוש באפליקציית "לחצן מצוקה" (להלן: "האפליקציה") מוצע בכפוף ובהתניה יסודית של הסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה, והאמור בתקנון הוא שיכריע בכל חילוקי הדעות בין הצדדים.
 3. השימוש באפליקציה מהווה הסכמת המשתמש, כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו, טרם החל את השימוש, ולא יהא רשאי להעלות טענה ביחס עם הסכמתו לכל תנאי התקנון.
 4. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באפליקציה ו/או בשירות לכל מטרה שהיא והנך מתבקש להסירה.

 

תנאי השימוש בתכנים ובמידע

 

 1. המשתמש מתחייב להשתמש באפליקציה בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות תקנון זה.
 2. המשתמש מתחייב שלא להכניס לרשימת הטלפונים לשעת חרום כל טלפון של המועצה או מי מעובדיה .
 3. השימוש בלחצן המצוקה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה למועצה כל אחריות לאופן השימוש או התפעול של אופציה זו.
 4. חלק מיכולות האפליקציה ו/או השירות מבוססות על הסכמתך לאפשר זיהוי של המיקום שלך באמצעות GPS המותקן במכשיר שלך. לצורך השימוש באפליקציה, חשוב כי תאפשר את השימוש ב-GPS לאיתור מיקומך. אינך חייב לאפשר את השימוש ב- GPS אולם אם לא תעשה כן, יתכן שלא תוכל להנות מחלק מהפונקציות של האפליקציה.
 5. אפליקציה זו אינה באה להחליף את הפניה לגופי החירום הרשמיים של מדינת ישראל בעת חירום. יש לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל בכל חשד למצב חירום בטחוני.
 6. הסכמתך לאפשר זיהוי המיקום שלך, יכול שתהיה כרוכה בהעברת ובהעברת נתוני המיקום לגורמים נוספים לצורך שידור ומתן תוכן.

רכוש המועצה

 1. כל הזכויות בשימוש באפליקציה הינן של המועצה האזורית מטה יהודה (להלן: "המועצה").
 2. המועצה היא הבעלים הבלעדיים במאגרי הנתונים של האפליקציה, בשמות ובסימנים שלה בעיצובה, בליקוט המאפיינים שמרכיבים אותה ובמידע טכנולוגי הכרוך בהפעלתה.
 3. העתקת מאפייני האפליקציה, על כל אחד מהם ובוודאי בליקוטם מהווה הפרה של זכויות יוצרים.

הגבלת אחריות 

 1. המשתמש נושא במלוא האחריות לכל שימוש באפליקציה.
 2. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל מעשה או מחדל מטעמו.
 3. השירותים באפליקציה מוצעים למשתמש AS-IS שמסכים כי המועצה לא תישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא תהא אחראית להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.
 4. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהמועצה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, באפליקציה וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באפליקציה. 
 5. המועצה אינה מתחייבת, כי השימוש באפליקציה לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. מובהר, כי המועצה לא תישא בכל אחריות במקרה של תקלה באפליקציה.
 6. המועצה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באפליקציה לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בפעילות האפליקציה בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

הגנת הפרטיות

 1. בעת ההרשמה לאפליקציה רשאית המועצה לדרוש מהמשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של המועצה והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין. המשתמש מוסר בזאת רשות למועצה לעשות בפרטים כל דבר המותר על פי דין והדורש הסכמתו.

 

 1. המועצה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לאפליקציה ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באפליקציה, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר שירותים נוספים המוצעים על ידי המועצה.
 2.  

 

 1. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש באפליקציה לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים למועצה ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא והשימוש באפליקציה הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

 

תנאים נוספים

 

 1. המועצה ו/או מי מטעמה שומרים על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באפליקציה מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באפליקציה.
 2. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו, המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.
 3. המשתמש מתחייב לשפות את המועצה בגין כל חסרון כיס שיגרם לה לאור הליכים משפטיים שיפתח נגדה ובכל מקרה בו תאלץ המועצה להסתייע בשירותים משפטיים לאור מעשיו ו/או מחדליו של המשתמש ו/או לאור פנייתו לערכאות. חובתו של המשתמש לשאת בעלויות המשפטיות כאמור יבוא בכל מקרה בנוסף לכל סעד אחר שיעמוד לרשות המועצה ובכל מקרה מבלי לגרוע מאיזה מזכויות המועצה כאמור בתקנון זה. 
 4. בכל מקום בו לא נאמר אחרת, כל מאפיין (feature) חדש באפליקציה ו/או בשירות, לרבות כל עדכון ו/או גרסה ו/או שדרוג של האפליקציה ו/או השירות גם אם אינם קיימים או מוצעים כיום, יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו. במקרה בו יתווספו שירותים נוספים לאפליקציה, ייתכן ותצטרך להביע את הסכמתך הנפרדת לתנאים הנוספים המתחייבים מן השימוש בהם, אולם ככל שלא תתבקש לעשות כן, יחולו תנאי שימוש אלה.
 5. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בירושלים בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת  ישראל. 

 

קראתי את תנאי השימוש והתקנון ואני מסכים לכל האמור בו